ffceb6c30eac55651065560ede89c0d7


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 27.07.2018 r. godz. 09.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 1051 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 17 listopada 2016 r. w pracach przy ocenie formalnej może uczestniczyć – w charakterze obserwatora – przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, wskazany przez Sosnowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego. W związku z powyższym prosimy o wytypowanie osoby zainteresowanej uczestnictwem w ww. posiedzeniu Komisji.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: pm.wo@um.sosnowiec.pl.

Wniosek    Klauzula Informacyjna RODO