Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego polegającego na przygotowaniu i realizacji Kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze.

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w terminie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r., godz. 23:59 za pośrednictwem formularza zamieszonego w systemie www.witkac.pl. Oferty złożone w inny sposób (np. doręczone pocztą bądź osobiście) nie będą rozpatrywane.

Za priorytetowe uznaje się przygotowanie i wypromowanie ogólnopolskiej kampanii społecznej, wykorzystującej takie narzędzia marketingu jak reklama i public relations, które służą wspieraniu tworzenia postaw społecznych ukierunkowanych na zmianę świadomości społecznej wobec rodzicielstwa zastępczego oraz dostarczeniu wiedzy i zachęceniu Polaków do zaangażowania się w tworzenie rodzinnej pieczy zastępczej.

Grupę docelową stanowić powinny osoby w szerokim spektrum wiekowym. Kampania powinna zawierać przekaz uniwersalny, który dotrze do różnych grup wiekowych i zawodowych, niezależnie od statusu i wielkości rodziny. Przekaz powinien apelować do społecznej solidarności i dbałości o dzieci, ale także wskazywać na osobiste korzyści, wynikające z podjęcia się tego zadania.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w Konkursie są:

a)         organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze;

b)         podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 UoDPPioW, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c)         podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 UoDPPioW, tj. spółdzielnie socjalne.

Termin realizacji zadania publicznego w ramach Konkursu przewiduje się od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest nie później niż 31 maja 2023 r.

1)                 Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

2)                 Budżet przewidziany na realizację Konkursu wynosi 2 475 000 zł.

3)                 Poziom dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Regulamin wraz z treścią Programu znajdą państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-realizacja-kampanii-spolecznej-promujacej-rodzicielstwo-zastepcze-edycja-2023