pomoc ręka

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej: Ordynacja)

ogłasza

 

nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (KM FEnIKS).

Link do programu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/feniks/  

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/pozytek/ogloszenie-o-naborze-organizacji-do-skladu-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-na-infrasturkute-klimat-i-srodowisko-2021-2027