reka malo maly grant pixabay CC 1

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO)

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Stowarzyszenie Paramilitarne Pancernik z siedzibą w Sosnowcu przy pl. Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja na terenie Sosnowca dla mieszkańców Sosnowca imprez z zakresu strzelectwa sportowego”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu (adres internetowy www.bip.um.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.sosnowiec.pl, na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Zgodnie
z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od 01 grudnia 2017 r. do 08 grudnia 2017 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  ul. 3 Maja 33 pok. 432 lub drogą mailową: mz.wwo@um.sosnowiec.pl.

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego