FIO MPiPS logo1

CRIS oraz Fundusz Lokalny “Ramża” ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.
Adresatami konkursu są Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

 

Dotacje można przeznaczyć na rozwój młodego podmiotu – w ramach dotacji sfinansować można koszty:

 

  • zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
  • adaptacji lokalu,
  • podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  • osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
  • poszerzenia zakresu świadczonych usług,
  • pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2016 ROKU:
300.000,00 złotych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
3 lutego 2016 r., godzina 23:59:59

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 1 kwietnia do 31 maja 2016 roku.
  • Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.
  • Wkład własny: minimum 5% (wnoszony w formie finansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie:
www.slaskielokalnie.pl

Więcej informacji na stronie : http://www.slaskielokalnie.pl/wiadomosci/zobacz/Ogloszenie-o-konkursie-FIO-Slaskie-Lokalnie-12-01-2016/