osoba niepełnosprawna

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że rozpoczął się dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022.

O dofinansowanie oferty w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty. Biorąc pod uwagę, że jest to dodatkowy otwarty konkurs ofert, mogą w nim startować wyżej wymienione podmioty, które realizowały Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020–2021, zwane dalej „realizatorami Programu”, które będą samodzielnie realizować Program.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym lub
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację dodatkowego otwartego konkursu ofert w ramach ww. Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 12 706 000,00 zł.

Tryb i terminarz wyboru ofert

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 11 lutego 2022 r.

Rozstrzygnięcie dodatkowego otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 11 marca 2022 r.

Dokumenty i szczegóły dostępne są TUTAJ