komisja

Ocena merytoryczna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi.

 Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że Prezydent Miasta Sosnowca powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn.: Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi.
Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Wobec powyższego, Wydział prosi o wytypowanie, z uwzględnieniem ww. wymogów, osoby/osób zainteresowanej/nych uczestnictwem w posiedzeniu komisji konkursowej.
Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 02 maja 2018 r. Formularz zgłoszeniowy można składać w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl.

Nabór

Formularz zgłoszenia