9136069 illustration von einem mann mit einem großen stift teil meiner serie hübsch grün mann

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, żePrezydent Miasta Sosnowca powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.  

Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450, ze zm.), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie. Wobec powyższego, prosimy o wytypowanie, z uwzględnieniem ww. wymogów, osoby/osób zainteresowanej/nych uczestnictwem w posiedzeniu komisji konkursowej.

Kandydatów można zgłaszać w terminiedo dnia 25 czerwca 2018 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: aw.wwo@um.sosnowiec.pl.

NABÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA