pisanie ludek
  
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, żePrezydent Miasta Sosnowca powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: „Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/ warsztatach oraz pomocy psychologicznej”.   

 

Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450, ze zm.), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie. Wobec powyższego, prosimy o wytypowanie, z uwzględnieniem ww. wymogów, osoby/osób zainteresowanej/nych uczestnictwem w posiedzeniu komisji konkursowej.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl.

NABÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA