Wykaz ofert ocenionych zgodnie z kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

ocena formalna