uwaga1

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej (Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sosnowiec na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert) na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 Wykaz