14

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 02.07.2018 r. godz. 10.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 

Zgodnie z §3 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 1051 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 17 listopada 2016 r. w pracach przy ocenie formalnej może uczestniczyć  – w charakterze obserwatora – przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego, wskazanyprzez Sosnowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.W związku z powyższym prosimy o wytypowanie osoby zainteresowanej uczestnictwem w ww. posiedzeniu Komisji.

  

Kandydatów można zgłaszać w terminiedo dnia 25 czerwca 2018 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: aw.wwo@um.sosnowiec.pl.

 

OBSERWATOR KOMISJA FORMALNA

OGŁOSZENIE OBSERWATOR