jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 02.07.2018 r. godz. 09.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: „Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach oraz pomocy psychologicznej”.

Zgodnie z §3 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 1051 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 17 listopada 2016 r. w pracach przy ocenie formalnej może uczestniczyć – w charakterze obserwatora – przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, wskazanyprzez Sosnowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.W związku z powyższym prosimy o wytypowanie osoby zainteresowanej uczestnictwem w ww. posiedzeniu KomisjiKandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 25 czerwca 2018r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl.

OBSERWATOR KOMISJA FORMALNA

OGŁOSZENIE OBSERWATOR