uwaga1

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi”.

 Zgodnie z § 3 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 1051 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 17 listopada 2016 r. w pracach przy ocenie formalnej może uczestniczyć – w charakterze obserwatora – przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, wskazany przez Sosnowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego. W związku z powyższym prosimy o wytypowanie osoby zainteresowanej uczestnictwem w ww. posiedzeniu Komisji.

Formularz zgłoszenia