ocena

 

Wykaz ofert (w załączeniu) zweryfikowanych w drodze oceny formalnej ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

 Wykaz ofert