Konsultacje nowego rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowego formularza wniosku, umowy i sprawozdania z realizacji zadania po raz kolejny zostały przedłużone – do 4 października 2013. Nowe wzory mają odzwierciedlać nową filozofię: mniej nacisku na formalności, więcej na rezultaty. 

W projekcie rozporządzenia MPiPS znajdują się: nowy wniosek o dotację, nowy wzór umowy oraz nowy formularz rozporządzenia. Samorządy i organizacje miałyby się nim posługiwać od stycznia 2013 r. Przed realizacją projektu sfinanowanego z samorządowej dotacji można by wybierać rodzaj umowy: albo “za rezultaty” albo “starannego działania”. 

– To jest całkowita zmiana filozofii zlecania zadań publicznych: z biurokratycznej na opartą na zaufaniu oraz skupioną na realizacji celu zadania – mówi ngo.pl Michał Guć, pomysłodawca rozporządzenia. Dlatego tak ważne jest, żeby organizacje skonsultowały ten dokument. Ważne jest, aby przyjrzały się temu, czy nowy wniosek o dotację oraz sprawozdanie są przyjazne i czytelne. W tej chwilil trudno mi żyrować ten dokument, bo Ministerstwo mogło w nim coś jeszcze zmienić po tym, jak wyszedł on z zespołu prawnego RDPP.

Projekt dostępny jest pod adresem:  http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/pozytek-publiczny/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-wzoru-oferty-i-ramowego-wzoru-umowy-dotyczacych-realizacji-zadania-publicznego-oraz-wzoru-sprawozdania-z-wykonania-tego-zadania/

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu:

“(…) Głównym założeniem zmiany jest przesunięcie akcentów związanych z formalno-rachunkowym rozliczaniem zadań na rozliczanie oparte w większym stopniu na rezultatach.

(…) Aby więc odbiurakratyzować i uelastycznić rozliczanie zadań publicznych, niniejszy projekt rozporządzenia proponuje wariantowanie modeli rozliczania zadań publicznych w zależności od ich charakteru”.

Więcej na temat: “ Rozliczenie za rezultaty idzie do uzgodnień “.