FIO Slaskie Lokalnie

Trwa nabór wniosków o dotacje na rozwój młodego podmiotu – w ramach konkursu FIO Śląskie Lokalnie 2017.Nabór trwa do 14 czerwca 2017r. Dokumenty konkursowe są dostępne na stronie www.slaskielokalnie.pl 

 

Dotacje można przeznaczyć– w ramach dotacji sfinansować można koszty:
– zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
– adaptacji lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu),
– podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
– osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
– poszerzenia zakresu świadczonych usług,
– pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.
O środki mogą ubiegać się:
a) tylko tzw. „młode” organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające max. 30 mc-y od wpisania do rejestru z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł, zarejestrowane na terenie woj. śląskiego

Nabór trwa do 14 czerwca 2017r. Okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku, projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni. Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych, zaś wkład własny: minimum 5% (wnoszony w formie finansowej). Wnioski należy składać poprzez generator wniosków.

Dokumenty konkursowe są dostępne na stronie www.slaskielokalnie.pl

W ramach OWES Subregionu Centralno-Wschodniego zapraszamy do kontaktu i możliwej konsultacji projektów z Agatą Gnat, animatorką OWES ze Stowarzyszenia MOST w Katowicach, tel. 609-573-216, agata@mostkatowice.pl 

Działania w ramach OWES są dla Państwa bezpłatne.