kultura w sieci

Do dnia 20 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ramach Programu KULTURA W SIECI.

Wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej, może być udzielone w ramach programu osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym: 

1) samorządowym instytucjom kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych;
2) organizacjom pozarządowym i fundacjom;
3) kościołom i związkom wyznaniowym oraz ich osobom prawnym;
4) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego; pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 maja do 30 października 2020 roku.
W ramach zadania nie można finansować prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie: wydatków inwestycyjnych i zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych. 
Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:
1) warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
2) wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
3) udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
4) tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
5) tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki);

 Szczegóły: https://www.gov.pl/

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu EBOI.