logotypy fio z podpisem

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć. Składanie wniosków. do 8 marca 2016 r

Celem przedmiotowego konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

Adresatami konkursu są:
– Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł, oraz
– Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać
się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Alokacja na cały konkurs wynosi: 300.000,00 złotych;
Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: do 8 marca 2016 r.,

Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie:
www.slaskielokalnie.pl

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Reportaż promujący edukację realizowaną w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie TUTAJ.