Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja – ogłasza “Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”. 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY: polskie podmioty mające status organizacji pozarządowych. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą.

Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 mies. na terytorium RP i prowadzić nieprzerwanie ww. działalność, licząc do dnia składania wniosku. Partnerstwo nie jest obligatoryjne, ale jest dodatkowo premiowane podczas oceny merytorycznej. 

  • Konkurs ruszy 29 kwietnia 2022 r.
  • Data końcowa do złożenia wniosku: 22.05.2022 r.

Konkurs projektów odpowiada na zidentyfikowane we wstępie problemy wskazane dla dwóch dominujących grup uchodźców przebywających na terytorium Polski, czyli kobiet i ich dzieci:

  • Tworzenie lokalnych inicjatyw integrujących uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną.
  • Kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.
  • Wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju rówieśniczych grup ukraińskich dzieci

Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz muszą się zakończyć w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu jednakże nie później niż 30 listopada 2022 r.

Czas trwania jednego turnusu (warsztatu) wynosi od 7 do 14 dni kalendarzowych.

Dofinansowanie pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu.

Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek w konkursie.

Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 mies. na terytorium RP i prowadzić nieprzerwanie ww. działalność, licząc do dnia składania wniosku.

Budżet projektu skonstruowany jest w oparciu o koszty rzeczywiste i koszty pośrednie zgodnie z kategoriami opisanymi w Załączniku nr 1 do Przewodnika dla wnioskodawców. Kategorie te obejmują:
• Koszty zarządzania
• Koszty podróży uczestników
• Koszty utrzymania uczestników
• Koszty osobowe
• Koszty specjalne
Budżet projektu będzie podlegał ocenie merytorycznej pod kątem efektywności ekonomicznej. Operator Programu na etapie oceny merytorycznej może dokonać redukcji kosztów w każdej kategorii.

Dalsze informacje wraz z wzorami dokumentów dostępne są na stronie:

https://education.org.pl/nabory_archiwum/organizacja-wakacyjnych-warsztatow-edukacyjnych-dla-uchodzcow-ukrainskich-przebywajacych-na-terytorium-rzeczpospolitej-polskiej/?fbclid=IwAR1QY9-MVy5OJz7nDkMIoxea08AJdp3_YsYysMQp6C7ll8GV4guASXFo6EE#2-kwalifikowalni-wnioskodawcy-2