7 kwietnia br., rusza nabór wniosków do rządowego programu „Klub” (Edycja 2022). Wsparcie małych i średnich klubów sportowych – m.in. gminnych, uczniowskich i ludowych. Pula przeznaczona na dofinansowania – 66,5 mln złotych.

Uprawnieni:

Kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

Wymogi dla klubów:
• prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku
o dofinansowanie – wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu,,
• wysokość dotacji ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie wyższa niż 200 tys. złotych

Dodatkowe wymogi dla uczestników Programu:
Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów https://narodowabazatalentow.pl,

Cele Programu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Finansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

Operator Krajowy: na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS),

Bezpośredni uczestnicy Programu:
wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia.

Termin realizacji:
kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2022.

Przeznaczenie środków:
• wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
• zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy).

Wysokości dofinansowania:
• kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych,
• kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. Złotych.

Udział w zadaniu „środków własnych”:
• wymagany udział środków własnych/środków pochodzących z innych źródeł – min. 5 % całości kosztów zadania,
• udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków UE, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy,
• udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.

Regulamin:

https://rzadowyprogramklub.pl/regulamin/