shutterstock 74069050

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty nabór Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu/projektów współfinansowanego/współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włącznie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. Regulamin naboru dostepny TUTAJ.

 

Prezydent zaprasza do udziału w otwartym naborze Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych, prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146). Nabór partnera/partnerów do projektu/projektów będzie odbywać się w drodze otwartego konkursu ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na partnera/partnerów do projektu/projektów w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych w ramach RPO WSL 2014-2020″ osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 26 września 2016 roku na adres:

Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Polityki Społecznej,

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec.

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.30-18.00,

wtorek-czwartek od 7.30-15.30,

piątek od 7.30-13.00.