depositphotos 10548655 stock illustration watcher

Szanowni Państwo,

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonujących oceny formalnej ofert, złożonych w otwartych konkursach ofert na:

  1. realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”,
  2. realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”,
  3. realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie na terenie Gminy Sosnowiec schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”,
  4. realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019,
  5. realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”,
  6. realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

W pracach przy ocenie formalnej, może uczestniczyć w charakterze obserwatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688, ze zm.).

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz można składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432 lub przesłać skan mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl lub ms.wwo@um.sosnowiec.pl lub ka.wwo@um.sosnowiec.pl.

Posiedzenie komisji do oceny formalnej odbędzie się w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 409.

O terminie rozpoczęcia posiedzenia komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Formularz Zgłoszenia

Informacje – Komisja Formalna

Klauzula RODO