obserwator

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W pracach przy ocenie formalnej może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.) 

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. Formularz można składać w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: pm.wwo@um.sosnowiec.pl

Posiedzenie komisji do oceny formalnej planuje się na dzień 17 sierpnia 2018 r. godz. 09.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna