obserwator 24767204

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018”.

W pracach przy ocenie formalnej może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817, ze zm.)

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 02 listopada 2017 r. Formularz można składać w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: jw.wwo@um.sosnowiec.pl

Posiedzenie komisji do oceny formalnej planuje się na dzień 15 listopada 2017 r. godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY