– Nabór ekspertów – Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów na listę osób dokonujących oceny merytorycznej ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

 

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wyższe wykształcenie,
  • posiadać co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w obrębie problematyki związanej z funkcjonowaniem i wspieraniem organizacji pozarządowych,
  • posiadać doświadczenie w ocenianiu i weryfikacji wniosków z programów grantowych  finansowanych  np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków administracji publicznej z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W pierwszej kolejności wybrane zostaną osoby posiadające największe doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji programów wspierających organizacje pozarządowe oraz oceny i weryfikacji wniosków.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny ofert, w każdym roku konkursu wziąć udział w szkoleniu przed rozpoczęciem oceny ofert. Oferty do oceny będą przesyłane drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego, dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail.

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej w 2016 r. to maj/czerwiec, a w kolejnych latach pierwszy kwartał każdego kolejnego roku. Ocena ofert będzie odbywać się za wynagrodzeniem.

WAŻNE! Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną dużą liczbę ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Eksperci zostaną przeszkoleni (o terminie szkolenia Departament Pożytku Publicznego poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem).

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie i przesłać na adres: kamil.bobek@mrpips.gov.pl do 15.05.2016 r. Kwestionariusz znajduje się w załączniku nr 1.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową i poproszone
o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej do MRPiPS.
W dostarczonych dokumentach muszą znaleźć się podpisane:

  • dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata\kandydatki,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • deklaracja bezstronności i poufności eksperta oceniającego oferty w ramach Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

Adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z dopiskiem: „EKSPERCI  Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019”

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie i deklarację należy pobrać ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ (dokumenty do pobrania poniżej).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Wybór na listę ekspertów nie gwarantuje  udziału w procedurze merytorycznej oceny ofert w każdej edycji konkursu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Oświadczenie o niekaralności

2. Kwestionariusz osobowy

3. Deklaracja o bezstronności

Żródło: pozytek.gov.pl

Back to top