tablica kredowa, dłonie

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna nakłada na Prezydenta Miasta Sosnowca obowiązek wytypowania jednostek do współpracy z Sądem Rejonowym w zakresie odpracowania przez osoby skazane kar ograniczenia wolności- nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za grzywnę na 2023 rok.

Praca społeczna może być wykonywana przez skazanych w :
podmiotach dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim;
• państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województw;
• organizacjach lub instytucjach niosących pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;
• placówkach oświatowo-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii;
• placówkach służby zdrowia;
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
• fundacjach, stowarzyszeniach;
• innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosącym pomoc charytatywną.

Jeśli potrzebują Państwo rąk do pracy, pomocy w organizacji prac i działań, na które nie posiadacie w danym momencie środków i wyrażacie chęć współpracy z Sądem Rejonowym w ramach NIEODPŁATNYCH prac na cele społeczne w 2023 r. prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i złożenia:
za pośrednictwem poczty (na adres: Wydziału Polityki Społecznej, UM Sosnowiec
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec),
• osobiście (pokój 402 – Wydziału Polityki Społecznej, UM Sosnowiec
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec),
w terminie do dnia 01.11.2022r. (wtorek)
Chęć współpracy możecie Państwo także zgłaszać przez cały rok w związku z organizowanymi w ciągu roku dodatkowymi pracami. Po wyznaczonym terminie wciągu 14 dni od otrzymania formularza zostaną Państwo dołączeniu do wykazu.

Zwracamy się z prośbą o podanie przez Państwa ( w miarę posiadanych możliwości jednostki ) deklarowanej liczby miejsc do pracy dla osób skazanych. Prosimy o uwzględnienie osób niepełnosprawnych ruchowo w lekkim stopniu.

Po zgłoszeniu się do współpracy z Sądem Rejonowym proszę o kontaktowanie się z:
Zespołami Kuratorskimi Służby Sądowej – w sprawach skierowania osoby skazanej do odpracowania kary.

  •  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych– (32 296 62 23),
  • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych– (32 296 19 17) .
  • Wydziału Polityki Społecznej – (32 296 23 10) – w sprawach zapotrzebowania na osoby skazane do odpracowania kary.

Osoby skazane to osoby, które popełniły czyn karalny, wobec których nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa, a wobec których Sąd orzekł obowiązek wykonania nieodpłatnej prace na cele społeczne.
Podkreślić należy, że praca społecznie użyteczna wykonywana przez osoby skazane jest pracą nieodpłatną oraz w rozumieniu Kodeksu Pracy nie jest ona pracą dlatego podmiot
nie zawiera ze skazanym umowy o pracę.
Praca na rzecz społeczeństwa jest dla osób skazanych formą zadośćuczynienia
za popełnione wykroczenia. W dużym stopniu może wpłynąć na zmianę oceny życia skazanego i dotychczasowy sposób funkcjonowania. Z kolei dla pomiotu, w którym dana osoba skazana pracuje, przynosi korzyści w postaci pomocy w organizacji prac i działań, na które podmiot nie posiada w danym momencie środków.
Dzienny czas pracy skazanego nie może przekraczać 8 godzin, ale na wniosek pracownika może go wydłużyć do 12 godzin. Wymiar pracy może wynosić od 20 do 40 godzin miesięcznie- liczbę godzin określa Sąd.
Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadów skazanych oraz związanych z kosztami badań lekarskich ponosi Skarb Państwa. (art. 56a § 1 k.k.w.).
Podmiot po zgłoszeniu się do współpracy jest zobowiązany przyjąć skazanego skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczyć go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny.
Podmiot przyjmujący osoby skazane ponosi jedynie koszty nadzoru nad wykonywaniem pracy na cele społeczne oraz koszty wyposażenia skazanego w narzędzia i urządzenia oraz niezbędne środki ochrony – adekwatne do charakteru powierzonej pracy.
Rodzaj pracy, miejsce jej wykonania oraz termin rozpoczęcia prac ustalane są przez Zawodowego Kuratora Sądowego w celu odpowiedniego dopasowania do każdego skazanego rodzaju pracy, miejsca oraz jego możliwości, umiejętności i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Formularz zgłoszeniowy

Rozporządzenie