Ministerstwo Sportu ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Łączny budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł, a wnioski należy składać do 21.12.2020 r.

Zadania przewidziane do realizacji:

Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
– łączna kwota dofinansowania: 2,1 mln zł
– termin realizacji: od 4 stycznia do 8 grudnia 2021 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 29 stycznia 2021 r.
Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
– łączna kwota dofinansowania: 13,9 mln zł
– termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia 2021 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.
Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
– łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
– termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia 2020 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych spowodowaną epidemią, decyzją wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego zwiększono stawki dla instruktorów oraz trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach ww. zadań nr 1 i 3 z 40 zł (w br.) do 60 zł oraz poziom dofinansowania wariantów realizacyjnych zadania nr 2 ze 100 zł (w br.) do 120 zł i ze 180 zł (w br.) do 200 zł. Wydłużono również termin zakończenia realizacji zadania nr 1 z 15 kwietnia (w br.) do 8 grudnia w roku 2021 r.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzą z utworzonego na mocy ustawy art. 13³ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczone są na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości:

W 2019 roku – 28,86 mln zł.
W 2020 roku – 28,86 mln zł.

Wnioski na w/w zadania należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.

https://www.gov.pl/web/sport/ruszyla-kolejna-edycja-dofinansowania-zadan-z-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow