room 4057554 1280 e1597225858628

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line. 

Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) poprzez dofinansowanie projektów wymiany młodzieży z następującymi krajami Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz z krajami Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem. Ostatecznym beneficjentem konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rówieśnicy w krajach partnerskich, a także ich opiekunowie/trenerzy/koordynatorzy.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2020 r.

Beneficjenci

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Opis sposobu przygotowywania ofert

  1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.
  3. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, należy wygenerować ofertę w formacie pdf, a następnie:

1) wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazany w części IV„Miejsce oraz termin składania ofert” albo

2) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN ePUAPwraz z wymaganymi załącznikami.

Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Termin składania ofert: 2 września 2020 r.