skarbonka swinka

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 21, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Działa-my lokalnie”.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.). Zgodnie
z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od 31 lipca 2017 r. do 07 sierpnia 2017 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 432 lub drogą mailową: mz.wwo@um.sosnowiec.pl, ab.wwo@um.sosnowiec.pl.

Formularz uwag

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego