15068486 10154642167216240 779699582383331612 o

Do 10 września 2017r. można ubiegać się o małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Action Week.Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.

Cele
Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Kto może aplikować
O granty mogą się starać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

Zasady i termin realizacji grantów
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Action Week, między 5 a 19 października 2017 r.

Tematyka i priorytety
Działania powinny być związane tematycznie m.in. z kwestiami dotyczącymi mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl, nieudokumentowanych migrantów, równouprawnieniem płci, dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia, niepełnosprawności. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. Z działaniami odbywającymi się w Polsce podczas Tygodni Aktywności FARE można zapoznać się na tej stronie.

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:
1. Uchodźcy – w tym azylanci i nielegalni imigranci
2. Mniejszości etniczne
3. Przeciwdziałanie homofobii
4. Równouprawnienie płci
5. Dyskryminacja lub wykluczenie instytucjonalne.

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:
– realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji,
– uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne),
– wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym),
– festiwale filmowe,
– inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

Na stronie organizatora można znaleź przykłady działań.

Kwoty dofinansowania
W ramach programu małych grantów jeden wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 500 euro.

Termin składania wniosków: 10 września 2017 r.

Więcej informacji

Zobacz też: Fare – Granty na wydarzenia (do 5 000 euro)
Fundator
Fare Networkemail: ideas@farenet.orgwww:

http://www.farenet.org/

PO Box 72058

Londyn EC1P1UH

Wielka Brytania

tel.: +44 20 7253 6795