poradnik ngo

Sprawozdanie finansowe najpierw sporządzamy i podpisujemy. To pierwszy etap. Często jest on mylony z drugim – z zatwierdzaniem sprawozdania. Pamiętajmy, że to dwie różne czynności – i dwa różne terminy. A także, bardzo często, różne osoby realizujące obowiązek. Informacji o organie, który zatwierdza sprawozdanie finansowe, szukamy w statucie organizacji pozarządowej.

Kto w organizacji pozarządowej ZATWIERDZA sprawozdanie finansowe?

Tej informacji trzeba poszukać w STATUCIE organizacji pozarządowej. W różnych NGO przyjęte są różne rozwiązania. Przyjęcie sprawozdania finansowego to inaczej podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. Chociaż od 2019 roku sprawozdanie sporządzamy, podpisujemy i wysyłamy elektronicznie, to uchwała je zatwierdzająca może być sporządzana w wersji papierowej.

W fundacji, w której działa tylko zarząd, to zarząd sporządza i przyjmuje sprawozdanie finansowe. Jeśli w fundacji dodatkowo jest rada fundacji, to często ona ma taką kompetencję, jak przyjęcie sprawozdania – musi to jednak być zapisane w statucie.

W stowarzyszeniach rejestrowych często praktykuje się takie rozwiązanie, że zarząd sporządza sprawozdanie finansowe, komisja rewizyjna je opiniuje, a walne zebranie członków zatwierdza. Spotyka się też prostszą procedurę, która nie wymaga corocznego zwoływania walnego zebrania członków stowarzyszenia: zarząd stowarzyszenia sporządza sprawozdanie finansowe, a komisja rewizyjna je zatwierdza. Możliwe jest także, że to zarząd stowarzyszenia sporządza i zatwierdza sprawozdanie finansowe (a komisja rewizyjna je tylko opiniuje). Niezależnie od tego jakie rozwiązanie wybrało dane stowarzyszenie, rozwiązanie to musi być opisane w statucie.

Co, jeżeli statut nie dookreśla, kto ma taką kompetencję w stowarzyszeniu?

Wtedy trzeba odwołać się do przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z zapisami art. 11, we wszystkich sprawach, które nie są przypisane do innych organów władzy w stowarzyszeniu, DECYDUJE WALNE ZEBRANIE stowarzyszenia – jako najwyższa władza w stowarzyszeniach.

Kiedy trzeba zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Terminy sprawozdawcze w 2023 roku

  • standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca
  • standardowy termin ZATWIERDZENIA sprawozdania finansowego – 30 czerwca
  • standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca (w 2023 r. 15 lipca to sobota, więc termin ten przesuwa się na 17 lipca)

Wskazane terminy to terminy dla podmiotów, które mają rok obrotowy taki sam, jak kalendarzowy (tak jest w większości NGO-sów).

Sporządzenie i podpisanie oraz zatwierdzenie to nie to samo

Kolejność działań przy realizacji obowiązków sprawozdawczych jest ważna. Nie należy mylić pierwszego zasadniczego etapu – sporządzenia i podpisania sprawozdania, etapu który jest przypisany do księgowości NGO i do zarządu – od zatwierdzenia (które – jak wskazaliśmy powyżej – może być obowiązkiem różnych ciał).

Źródło artykułu:

ngo.pl