W związku z tworzeniem przez Departament Pożytku Publicznego Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017, który przygotowywany jest w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag do projektu Programu do dnia 2 lipca 2014 r. na adres e-mail Agnieszki Muzyki: agnieszka.muzyka@mpips.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Departament Pożytku Publicznego odniesie się do wszystkich zgłoszonych w toku konsultacji uwag.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

W załączeniu przesyłamy także pytania pomocnicze do konsultacji.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Programu współpracy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załącznik nr 5

Załacznik nr 6

Lista pytań pomocniczych