Prezydent Miasta Sosnowca

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej  w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:

Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 26.09.2022 roku, termin zakończenia na dzień 03.10.2022 roku.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:

  • na niżej wskazanych stronach internetowych Miasta Sosnowca:

sosnowiec.pl (w zakładce „Konsultacje Społeczne”)

bip.um.sosnowiec.pl (w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)

wsparcie.sosnowiec.pl (w zakładce „Aktualności”)

  • w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 208, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek – 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek – 7.30-13.00.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • przekazywania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii na adres poczty elektronicznej scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 208.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Miasta Sosnowca wskazanych w pkt. 2

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Materiały do pobrania: