megafony na żółtym tle

Prezydent Miasta Sosnowca

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej  w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:

 Projektu Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 02.02.2023 roku, termin zakończenia na dzień 09.02.2023 roku.

Formularz zgłoszenia opinii do Uchwały

UCHWAŁA

Ogłoszenie