konsultacje

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie

Formularz zglaszania opinii

Projekt Programu Współpracy