Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dn. 31.08.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych,dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sosnowcu Więcej informacji na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl w zakładce “Konsultacje społeczne”