magafon informacja

Prezydent Miasta Sosnowca

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej  w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:

 Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 14.09.2023 roku, termin zakończenia na dzień 22.09.2023 roku.
  2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:
  • na niżej wskazanych stronach internetowych Miasta Sosnowca:
  • w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 208, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek – 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek – 7.30-13.00.
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • przekazywania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii na adres poczty elektronicznej scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 208.
  1. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Miasta Sosnowca wskazanych w pkt. 2

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Materiały do pobrania :