polsko czeskie

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy
i dobrego sąsiedztwa 2020”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w tym zakresie to 430 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa – wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji są wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, a także zbliżająca się prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.) oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia tego formatu.

Oferty w ramach konkursu można składać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2020 r. Zgłaszane projekty powinny odnosić się do następujących priorytetów:

  1. dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021);
  2. polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  3. lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii oraz ochrona środowiska w Polsce 
    i Czechach;
  4. wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19;
  5. wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 – analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z regulaminem dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko–czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

Podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688) oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:

a)    fundacje;

b)    stowarzyszenia;

c)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

d)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

e)    spółdzielnie socjalne;

f)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników