indeks

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Wolontariat polska pomoc 2016″

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dotacji: O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

4. Termin i sposób składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

Zarejestrować się na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl.  Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on‑line. Oferenci, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami
za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę oraz jej dwie kopie do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
przy składaniu więcej niż jednej oferty, każdą ofertę należy włożyć do oddzielnej koperty.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać rejestracji on-line co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Wolontariat polska pomoc 2016″

(podać nazwę kraju beneficjenta, numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę http://portal.polskapomoc.gov.pl  )

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do 31 marca 2016 r. w godzinach od 8:15-16:15.

Przy składaniu więcej niż jednej oferty, każdą ofertę należy nadać pocztą lub złożyć jako osobną przesyłkę.

Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl,  www.polskapomoc.gov.pl,  w terminie do 14 czerwca 2016 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Wolontariat polska pomoc 2015″, na realizację którego przeznaczyło 1 196 213 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzynaście złotych).

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

Dokumenty konkursowe:

Regulamin

Wytyczne WPP 2016

IPUD WPP 2016

Limity Diet WPP 2016

Zasady znaku WPP 2016

Szkolenie MSZ WPP 2016

Zaświadczenie lekarskie WPP 2016

Wzór umowy OW – Wolontariusz WPP 2016

Kodeks obrazów WPP 2016

Formularz oferty WPP 2016

Harmonogram projektu WPP 2016