Minister Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2023 r.

O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa w rozdziale II mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

  1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.
  • Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny na poziomie 5% całości kosztów zadania i zadania muszą mieć charakter niekomercyjny.
  • Zadania muszą być realizowane w okresie 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
  • Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT, dostępnym pod adresem:

https://wnioski.msit.gov.pl:

  • nabór wniosków kończy się 12 grudnia 2022
  • Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 17 lutego 2023 r.

Cała treść Programu dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r