Informujemy o uruchomieniu naboru wniosku do konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”, organizowanego przez Fundację LOTTO.

1.Organizator:

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

2.Nabór wniosków:

 od 22 lipca do 13 września 2022 r.

3.Beneficjenci:

Właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:

 

  • organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z  art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2022.1327 tj.z dnia 2022.06.24), zarejestrowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanymi do realizacji, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

  • jednostkami sektora finansów publicznych określonymi w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 tj. z dnia 2021.02.18) posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury).
  1. Przeznaczenie dofinansowania:

Projekty dotyczące budowy lub remontu oraz zakupu niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

  1. Wysokość dofinansowania:

Można ubiegać się o darowiznę w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł

  1. Udział własny:

Udział własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 20% kosztów całego Projektu

  1. Okres realizacji:

Dysponent Infrastruktury może złożyć wniosek na już rozpoczętą inwestycję.

Termin zakończenia realizacji inwestycji nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2023 r.

  1. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników Etapu I Konkursu: 20 października 2022 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu oraz na stronie internetowej: https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/

Regulamin-Sportowo-Kulturalnie-Lokalnie