Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty nabór ofert na dofinansowanie w ramach Programu Sport dla Wszystkich edycja 2023, zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Nabór wniosków trwa do 7 grudnia br. poprzez system AMODIT.

O przyznanie dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swojej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

 Wnioskodawca może złożyć tylko 1 projekt w naborze i Priorytetowo traktowane będą projekty rozpoczynające się w I kwartale 2023 r., duże ponadregionalne zadania oraz projekty wpisujące się w strategiczne cele Państwa.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

–    Aktywna wieś,

–    Organizator sportu w środowisku wiejskim,

 1. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
 2. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

Główne cele:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych
  i środowiskowych;
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk
  i grup społecznych;
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • Edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach
  i grupach społecznych.

Pełna treść Programu oraz wzór wniosku wraz  z instrukcją dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich