Informujemy o kolejnej edycji konkursu „Po pierwsze rodzina” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej

Podmioty uprawnione:

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.), zwanej dalej „UoDPPioW”, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze,

– podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 UoDPPioW, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 UoDPPioW, tj. spółdzielnie socjalne.

Warunek obligatoryjny: Zarówno organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, jak i podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 UoDPPioW, obligatoryjnie powinny mieć doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

Wysokość dotacji: 50 000 zł do 500 000 zł

Pula: 8,4 miliona zł

Wkład własny: nie jest wymagany.

Termin naboru: Do 23 maja br. do godz. 23.59 za pośrednictwem strony www.witkac.pl

Termin realizacji i wydatkowania: Wydatki będzie można ponosić od momentu podpisania umowy o realizację zadania do 31 grudnia 2022 r., natomiast działania w ramach projektu będzie można realizować od 1 września do 31 grudnia 2022 r.

Zakres: Dofinansowane będą projekty informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe, które  zakładają realizację przynajmniej jednego z poniższych celów:

  1. za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
  2. mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
  3. są nakierowane na wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych
    i społecznych,
  4. koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Więcej informacji można uzyskać TUTAJ