Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych.Udział w konkursie umożliwia uzyskanie dofinansowania na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

  • przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
  • integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
  • kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
  • usługi opiekuńcze dla osób zależnych. 

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz niezbędne do przygotowania wniosku dokumenty znajdują się na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych.