Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2023 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów – finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Nabór prowadzony będzie do dnia 16 grudnia, a ich rozpatrzenie nastąpi do 16 lutego 2023 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu AMODIT  https://wnioski.msit.gov.pl

Kwota do rozdysponowania wynosi 25 mln zł i przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

 • zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania – 15,85 mln zł,
 • zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – łączna kwota dofinansowania – 9,15 mln zł.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez:
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach zadań nr 1-2 może być przyznane do wysokości:

 • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
 • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT , dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty przy aplikacji elektronicznej:

 1. wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5
 2. aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączony w formie skanu);
 3. statut wnioskodawcy (załączony w formie skanu);
 4. oświadczenie (o poniższej treści) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu o zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku (załączone w formie skanu):

Treść oświadczenia:

„Oświadczam/y, że wszystkie załączone do wniosku o dofinansowanie dokumenty są zgodne z oryginałem, a dane w nich zawarte odzwierciedlają stan faktyczny.”

Dokumenty wskazane w pkt 2) i 3) muszą być załączone w sposób umożliwiający odczytanie zawartych w nich informacji. Załączniki zamieszczone w plikach, których nie można odczytać nie będą uwzględniane.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (na tym etapie wnioski złożone/wysłane w wersji papierowej nie będą rozpatrywane).

Treść Programu oraz pozostałe dokumenty znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2023-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-finansowanych-ze-srodkow-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow