Logo MON

 

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: “Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego proobronnego programu edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów klas wojskowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs 

Oferty należy przesyłać na adres:  

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 8/2018/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.