Minister Obrony Narodowej ogosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie “Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Termin składania ofert mija 20 września 2018 r.

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

 • zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych,
 • wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności,
 • doskonalenie zawodowe i rozwój kompetencji nauczycieli i koordynatorów klas mundurowych zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”,
 • kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów, warsztatów oraz innych przedsięwzięć o charakterze proobronnym.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł.

W 2016 r. na powyższe przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 5 000 000,00 zł

W 2017 r. na powyższe przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 4 500 000,00 zł.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki realizacji Konkursu:

 1. Termin realizacji zadań: od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 2. Oferty należy składać do dnia: 20.09.2018 r.,
 3. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 1.10.2018 r.,
 4. Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji,
 5. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.
 6. Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:
 • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze proobronnym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 10/2018/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, do dnia 20 września 2018 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs