Ministerstwo Rodziny

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty można składać do 6 kwietnia 2016 r. Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000,00 zł. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje, nie może przekroczyć 30 tyś zł – w przypadku jednej organizacji, zaś dla kilku organizacji składających ofertę wspólną nie może być wyższa niż 60 tys zł. Dotacja nie może przekroczyć 80 % kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

W 2016 r. temat konkursu brzmi Opieka to też praca. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu zostały opracowane “Zasady otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.“, mające na celu ułatwienie organizacjom składanie ofert w konkursie.

Oferty można składać do 6 kwietnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później, niż do dnia 17 maja 2016 r. Oferty należy składać na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem – “Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”