ROPS

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/237/VI/2021 z dnia 26 maja 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.

Termin składania ofert: od 28-05-2021 do 21-06-2021

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej na obszarze województwa śląskiego (zgodnie z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

  1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny
    i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Szczegóły wraz z dokumentacją konkursową znajdują się pod linkiem: https://rops-katowice.pl/2021/05/28/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-slaskiego-w-zakresie-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-prowadzenie-interwencyjnego-osrodka-pre/